รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711095
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  711095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BENCHAMA MAHARAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   600   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  045474404-6
โทรสาร :
  045262193
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/09/2458
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุบลราชธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th