กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ “General English Proficiency Test” ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดสอบโดย

บริษัท เสริมปัญญา จำกัดเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2558 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 552 โรงเรียน นักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 172,817 คนทั่วประเทศ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่หน้าเสาธงโรงเรียนวันพุธที่ 4 พ.ย.2558 เวลา 08.20 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและนางภัสนี สุวรรณกูฏ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้... 1. ด.ญ.รัญชิดา ศรีกฤษณรัตน์ ม.2/13 ได้คะแนนยอดเยี่ยมลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 500 บาท 2. ด.ช.รัชชานนท์ สุวรรณแสน ม.1/13 ได้คะแนนยอดเยี่ยมลำดับ 1 ระดับจังหวัด 3. ด.ญ.พัชรีย์ เมธาถิระสวัสดิ์ ม.2/12 ได้คะแนนยอดเยี่ยมลำดับ 1 ระดับจังหวัด 4. ด.ช.โชคชัย มะลิลา ม.3/13 ได้คะแนนยอดเยี่ยมลำดับ 1 ระดับจังหวัด 5. ด.ญ.ปัทมพร บุญขันธ์ ม.3/13 ได้คะแนนยอดเยี่ยมลำดับ 1 ระดับจังหวัด ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครสอบสามารถตรวจสอบลำดับคะแนนได้ที่ www.sermpanya.com

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th