กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตร Social Test 2015 ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับชั้น ม.1-ม.6 ที่สอบได้ลำดับ

คะแนนสูงสุดและคะแนนรอง โดยเชิญ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล เมื่อวันพุธที่ 16 ธ.ค.2558 เวลา 08.00 น. ณ พิธีการหน้าเสาธง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th