กลุ่มสาระการเเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา Science Test 2015” ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6-ม.6 ที่ได้คะแนนสูงสุด

และรองลงมาตามลำดับ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน หลังเสร็จสิ้นพิธีเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค. 2559 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th