วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีนักเรียนในพิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติคุณประกาศ "โครงการโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17" โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์การศึกษา

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังมีรายชื่อด่อไปนี้...
1.นางสาวบุษกร ไชยษา รางวัลเหรียญทองแดง 
2.นางสาวชนิดา คลังตระกูล รางวัลเหรียญทองแดง
3.นางสาวนรัฐภรณ์ พิมพ์เพ็ง รางวัลเกียรติคุณประกาศ
4.นายพรพิพัฒน์ พงษ์ศิริ รางวัลเกียรติคุณประกาศ
โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลและเกียรติคุณประกาศ  ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th