วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 สพม.29 มอบเสื้อสามารถให้กับผู้บริหาร ครูผู้ฝึกซ้อม. และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครูผู้ฝึกสอน คือ ครูนพมาศ ศรีวิไล กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ และ นักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ นางสาวณัชชารีย์ พรเลิศพิพัฒน์
และขอแสดงความชื่นชมยินดี กับครูและนักเรียนทุกท่านที่ได้รับเสื้อสามารถที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม ครูชัยพร สดสร้อย และ ครูปริศนา สดสร้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ซึ่งน้องๆ ที่ได้รับรางวัล ในขณะนี้ กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3 คน ได้แก่ นางสาวปัณฑารีย์ ประวิทย์ธนา กำลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นายชาคร เพชรไกร กำลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , นายสิรภพ นาสวน กำลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th