กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาภาษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส วันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ภาษาและวรรณคดีไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รางวัล ได้แก่  นางสาวณัฐยากร กาฬพันธ์ ม.6/4  นางสาวงามพิศ ศรีธัญ ม.4/1

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th