กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนลำดับที่ 1,2 และ 3 จากการแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ English Test 2019

โดย นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบรางวัล เกียรติบัตรและกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.15 น. ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th