กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบวัดความเป็นเลิศทางวิชาวิทยาศาสตร์ Science Test 2019 ซึ่งนักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1,2,3

ทุกระดับชั้นจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน โดยนายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีขึ้นมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.15 น. ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th