ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนซ้ำและการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 
ปีการศึกษา 2564 (กรณีพิเศษ)

 


Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th