โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(Advanced Program : AP) ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 จากเดิมวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

>>>เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด<<<

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th