ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประเภทความสามารถพิเศษ
และต้องมาสอบข้อเขียนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-11.45 น.
ตามตารางต่อไปนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th