โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศแจ้งนักเรียน เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th