โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564  ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2564 รายละเอียดตามลิงค์นี้ https://sites.google.com/benchama.ac.th/watpol

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th