การเตรียมการคัดกรอง

 

  1. คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคนกรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า หรือเท่ากับ 37.5 °C ให้ตรวจซ้ำด้วย ATK

    • หากผลเป็นลบ(-) ให้แยกห้องสอบในห้องที่เหมาะสมโดยไม่จัดสอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

    • หากผลเป็นบวก(+) ให้แยกห้องสอบต่างหากอีกชั้นหนึ่งหรืออีกอาคารหนึ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาล หรือสาธารณสุขดูแล

  2. ผู้คุมสอบ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และให้สวมถุงมือตลอดระยะเวลา ทั้งก่อนดำเนินการสอบ และระหว่างสอบ

 

 

สำหรับนักเรียนที่มีผลตรวจเป็นบวก(+) แจ้งข้อมูลที่

>> คลิกที่นี่ <<

 วันที่มาสอบให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่อาคาร 10

 

 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th