หนังสือรับรอง

การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

............................

<<click เพื่อดาวน์โหลด>>

 

หรือติดต่อรับได้ที่ห้องการเงินโรงเรียน อาคารเกียรติสุรนนท์

หรือให้ลูกนักเรียนหยิบเอกสารมาให้ผู้ปกครองได้ที่หน้าห้องการเงิน อาคารเกียรติสุรนนท์

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th