รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET)

ประจำปีการศึกษา 2558  

ณ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

*****************

ระดับประถมศึกษา คณิตสอบ เวลา 8.00-10.00 วิทย์สอบ10.00-12.00น.

 

ระดับมัธยมศึกษา คณิตสอบเวลา 13.00-14.30  วิทย์สอบเวลา 14.30-16.30 น.

 

**การเข้าสอบใช้บัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประชาชน**

 

<ม.1ห้อง 1   <ม.1 ห้อง 2>    <ม.1 ห้อง 3>    <ม.1 ห้อง 4>

<ม.2 ห้อง 5<ม.2 ห้อง 6> <ม.2 ห้อง 7>

<ม.3 ห้อง 8<ม.3 ห้อง 9<ม.3 ห้อง 10>

<ป.3-5> <ป.6>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th