กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558

ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

*************************

<ดูกำหนดการได้ที่นี่>

รายชื่อครูเกษียณอายุราชการ 17 ท่าน...มีดังนี้

1 นายประยงค์  แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายอิทธิพล  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 นางรอยพิมพ์  สายพันธ์ กลุ่มงานแนะแนว
4 นายสันติ  พินิจปรีชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
5 นายสาโรช  ศิลาเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
6 นางนลินรัตน์  ไพสาทย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
7 นางสมมาตร  หันไชยยุงวา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
8 นายประสาร  บุญเฉลียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางชุติมา  เชาว์ลิลิตกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 นางกฤษณา  จินาทองไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 นางสาววรรณภา  วรรณสถิตย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 นางจิราภรณ์  พันธุ์โอสถ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 นางมารศรี  วงศ์วรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 นางทัศนีย์  ผงผ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 นางศิริบูรณ์  ภูพวก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นางพนารัตน์  คงโท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นายสุรทิน  ยิ่งสนองชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th