ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช

ร่วมประชุมสามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคม

ผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th