ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ทำให้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้รับรางวัลคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBEC Quality Awards : OBECQA) ปีงบประมาณ 2558

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th