กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 3  Social Test 2015 ดังต่อไปนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th