ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ ประชุมเนื่องในงาน "วันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง" โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ภาคเรียนที่ 2/2558

 ตามกำหนดการ...ดังนี้

 

วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น สถานที่
วันอาทิตย์ที่  13 ธันวาคม 2558 08.30 - 12.00 น. ม.1 หอประชุมเบญจานุสรณ์
  13.00 - 16.00 น. ม.6 หอประชุมเบญจานุสรณ์
วันเสาร์ที่  19 ธันวาคม 2558 13.00 - 16.00 น. ม.4 หอประชุมเบญจานุสรณ์
  13.00 - 16.00 น. ม.5 หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี
วันอาทิตย์ที่  20 ธันวาคม 2558 08.30 - 12.00 น. ม.2 หอประชุมเบญจานุสรณ์
  13.00 - 16.00 น. ม.3 หอประชุมเบญจานุสรณ์

                                                                            <<ดูรายละเอียดกำหนดการและผังห้องเรียน>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th