ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  แจ้งการรับรางวัลการทดสอบอัจฉริยภาพทางภาษาไทย (Thai Test 2015)

โดยขอเชิญนักเรียนผู้ผ่านการทดสอบเข้ารับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ในวันศุกร์ที่  15 มกราคม 2559  เวลา  08.00 น. 

ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด

.....................................................

<ดูรายชื่อทุกระดับชั้นที่ได้รับการนัดหมายเข้ารับรางวัล>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th