:: ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ::

 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

     - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
     - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
     
- โครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSP)

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

     - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP)
     - โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส)
     - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษา (FLAP)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th