รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559

 

                             รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

                                   - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
                                   - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
                                   - โครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSP)

                            รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

                                  - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP)
                                  - โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส)
                                  - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษา (FLAP)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th