:: ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559 :: 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


จำหน่ายคู่มือการสมัครสอบวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 
อาคารวิชาการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th