โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองทราบ กรณีผู้ปกครองนักเรียนได้แสดงเจตจำนงบริจาคเงิน ตามโครงการระดมทรัพย์กับทางโรงเรียน กรุณาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่งานการเงิน อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th