โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ในตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องสมุดโรงเรียน

ประจำปีการศึกษา  2559

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th