ด้วยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้กำหนดปิด-เปิดภาคเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th