งานการเงินและบัญชี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  แจ้งผู้ปกครองที่มีความประสงค์ชำระเงินผ่านช่องทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถดาว์นโหลดเอกสารการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนโครงการพิเศษ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และหนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th