การสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

1.การซ้อมย่อย  6  ธันวาคม 2559   เวลา  08.00-16.00 น.  (เฉพาะปี 2  ซ้อม 100%)

2.ซ้อมใหญ่      7  ธันวาคม 2559   เวลา  13.00-16.00 น.  (เฉพาะปี 2  ซ้อม 100%)

3.ปฏิบัติจริง      8  ธันวาคม 2559   เวลา  08.00-16.00 น.  (ทุกชั้นปี)

 

**หมายเหตุ  -  การแสดงแฟนซีไมเนอร์  ให้ไปซ้อมในวันที่ 6-8  ธันวาคม 2559

                 -  การแต่งกาย..ให้ถูกระเบียบนักศึกษาวิชาทหาร / ทรงผมให้ตัดให้เรียบร้อย

                 -  ตรวจสอบจำนวน นศท. ก่อนและหลังพิธีทุกวัน

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th