ผู้สอบปกติ...ให้เข้าสอบวันเสาร์ที่  26 พ.ย. 2559  ณ โรงเรียนลือคำหาญ

      - ให้ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา  07.00 น.

      -  แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาวิชาทหารและตัดผมให้ถูกระเบียบ

 

ผู้ขอเลื่อนสอบ...ให้เข้าสอบวันศุกร์ที่  25  พ.ย. 2559 เวลา  12.30 น. 

      -  แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาวิชาทหารและตัดผมให้ถูกระเบียบ

***สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าสอบ***

      - บัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร  และ  บัตรประจำตัวประชาชน (หากไม่มีทั้งสองบัตร..ไม่ให้เข้าห้องสอบ)

      - ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน , ดินสอดำ 2B ขึ้นไป , ยางลบ 

 

...ตรวจสอบรายชื่อ นศท.ผู้ขอเลื่อนสอบเนื่องจากติดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา...

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th