ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง แจ้งการรับรางวัลการทดสอบอัจฉริยภาพ

ทางภาษาไทย (Thai Test 2016)

......................................

นัดหมายนักเรียนที่มีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ขึ้นรับรางวัลและเกียรติบัตร

ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ในวันพุธที่  25 มกราคม 2560  เวลา  07.30 น.

 

<<รายชื่อผู้ได้รับรางวัล>>

<ประกาศผล ป.6>

<ประกาศผล ม.1>          <ประกาศผล ม.2>      

<ประกาศผล ม.3>

<ประกาศผล ม.4>          <ประกาศผล ม.5>

<ประกาศผล ม.6>

 

------------------------------------------

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th