:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ::

 

          ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

               - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
               - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
               - โครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSP)

         ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

               - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP)
               - โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส)
               - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษา (FLAP)
               - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

 

ตารางสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ


 

:: รายละเอียดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ::

           ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

               - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
               - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
               - โครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSP)

          ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

               - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP)
               - โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส)
               - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษา (FLAP)
               - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th