:: ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 :: 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


                                   จำหน่ายคู่มือการสมัครสอบ

                                    - วันที่ 20-26 มีนาคม 25560 ณ อาคารวิชาการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
                                    - วันที่ 27-30 มีนาคม 25560 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th