ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทนักเรียนทั่วไป | ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทนักเรียนทั่วไป | ประเภทนักเรียนเบ็ญจะมะฯ ม.3  | ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

<< คะแนนรายบุคคล >>

สามารถตรวจสอบคะแนนรายบุคคลได้หลังเวลา 12.00 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th