แจ้งนักเรียนที่สมัครสอบวัดความสามารถทางวิชาสังคมศึกษา 2560 (Social Test 2017) 

ตามกำหนดการเดิมของรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 

เนื่องจากตารางสอบตรงกับการสอบวัดความสามารถ Thai Test 2017

***********

                            รอบที่ 1     ป.6 , ม.1 , ม.2     เวลา  09.40 - 10.40 น.  (ไม่เปลี่ยนแปลง)

                            รอบที่ 2     ม.3 , ม.4 , ม.5     เปลี่ยนแปลงจากเดิมเวลา  12.30 -13.30 น.

                                                                    มาเป็น  10.50 - 11.50 น.

 

                            รอบที่ 3     ม.6                    เวลา  14.50 - 15.50 น.    (ไม่เปลี่ยนแปลง)

 

ขอให้นักเรียนชั้น ม.3 , ม.4 , ม.5  มาสอบในเวลา  10.50-11.50 น.ตามตารางสอบนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th