โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศผลสอบนักเรียนที่สอบผ่าน Math Contest 2017  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

............................

<ประถมศึกษาปีที่ 4>     <ประถมศึกษาปีที่ 6>

<มัธยมศึกษาปีที่ 1>    <มัธยมศึกษาปีที่ 2>       <มัธยมศึกษาปีที่ 3>

<มัธยมศึกษาปีที่ 4>     <มัธยมศึกษาปีที่ 5>      <มัธยมศึกษาปีที่ 6>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th