โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ป. 6 - ม.6 

ที่มีสิทธิ์สอบวัดความสามารถทางด้านภาษาไทย  (Thai  Test 2017) ประจำปีการศึกษา 2560

----------------------------------------------

<สอบระดับชั้น ป.6>     <สอบระดับชั้น ม.1>     <สอบระดับชั้น ม.2>     

 

<สอบระดับชั้น ม.3>     <สอบระดับชั้น ม.4>     <สอบระดับชั้น ม.5>

     

<สอบระดับชั้น ม.6>

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th