กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 (English Test 2018) รายละเอียดดังนี้

 

 

 


 

ผลสอบ English Test 2017

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับ

และคะแนนบุคคลแต่ละระดับชั้น

..............................................

ขอเชิญนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับขึ้นรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลในวันพุธที่  10 มกราคม 2561  เวลา  07.45 น.

ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

<ผู้ได้รับรางวัล>

(คะแนน ป.6>

<คะแนน ม.1>     <คะแนน ม.2>     <คะแนน ม.3>

<คะแนน ม.4>     <คะแนน ม.5>    <คะแนน ม.6> 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th