:: ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ::

 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ    

- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
- โครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSP)

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

- โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP)
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส)
- โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษา (FLAP)
- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
- โครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSP)
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th