:: ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 :: 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


จำหน่ายคู่มือการสมัครสอบ

                                    - วันที่ 19-24 มีนาคม 25561 ณ อาคารวิชาการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
                                    - วันที่ 25-28 มีนาคม 25561 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th