กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 (English Test 2018) รายละเอียดดังนี้

 

 

 


 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th