กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2561

Social Test 2018

 

<< รายละเอียดการรับสมัคร >>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th