โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คณะกรรมการเบ็ญจะมะหาราชสมาคม คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช คณะคุณครูชมรมอดีตข้าราชการครูเบ็ญจะมะมหาราช คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ตามรายละเอียดที่แนบ

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th