โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  เป็นสนามสอบของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2561

 ♦ ประกาศห้องสอบศูนย์อุบลราชธานี  ระดับประถมศึกษา  ประเภทบุคคล

 ♦ ประกาศห้องสอบศูนย์อุบลราชธานี ระดับประถมศึกษา ประเภททีม

 ♦ ประกาศห้องสอบศูนย์สอบอุบลราชธานี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเภทบุคคล

 ♦ ประกาศห้องสอบศูนย์อุบลราชธานี  ระดับมัธยมศึกษา  ประเภททีม

 ♦ ประกาศห้องสอบศูนย์อุบลราชธานี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภทบุคคล

 ♦ ประกาศห้องสอบศูนย์อุบลราชธานี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีม

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th