งานวิเทศสัมพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  รับสมัครนักเรียนร่วมโครงการ ค่ายเปิดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในต่างแดน (International Culture & Experience) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  23 มีนาคม 2562-24 เมษายน 2562  ณ ประเทศออสเตรเลียและประเทศสิงคโปร์  นักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดคุณครูสัมภาษณ์  สิมเสมอ   หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th