กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ English Test 2019

ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

--------------------------------------------------------------------------

ตารางสอบ English Test 2019

รอบแรก     ป.6 , ม.2  สอบเวลา  08.30 - 09.30 น.

รอบที่ 2     ม.1 , ม.3 , ม.5  สอบเวลา  09.40 - 10.40 น.

รอบที่ 3      ม.4 , ม.6  สอบเวลา  10.50 - 11.50 น.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<<รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6>>   

<<รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1>>     <<รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2>>    

<<รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3>>     <<รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4>>    

<<รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5>>     <<รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th