นักเรียนที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3  ให้มารับรางวัลในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 น.

ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

...........................................

cool  ประกาศรายชื่อนักเรียนรัดับชั้น ป.6 - ม.6 ลำดับที่ 1-3  cool

<<ประกาศผล ป.6>>

<<ประกาศผล ม.1>>     <<ประกาศผล ม.2>>     <<ประกาศผล ม.3>>

<<ประกาศผล ม.4>>

<<ประกาศผล ม.5>>

<<ประกาศผล ม.6>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th