นักเรียนที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3  ให้มารับรางวัลใน วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2563  เวลา 07.30 น.

ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

...........................................

cool  ประกาศรายชื่อนักเรียนรัดับชั้น ป.6 - ม.6 ลำดับที่ 1-3  cool

<<ประกาศผล ป.6>>

<<ประกาศผล ม.1>>       <<ประกาศผล ม.2>>       <<ประกาศผล ม.3>>

<<ประกาศผล ม.4>>       <<ประกาศผล ม.5>>       <<ประกาศผล ม.6>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th